iv_kongres_strPrzypominamy o zbliżającym się terminie nadsyłania streszczeń. Streszczenia wystąpień na IV Kongresie Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran można nadsyłać do 30 czerwca 2012 r. Streszczenia zostaną wydrukowanie w suplemencie czasopisma „Leczenie Ran” dedykowanym bezpośrednio wydarzeniu po zakwalifikowaniu przez Komitet Naukowy Konferencji.

Streszczenie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej w formacje *.rtf na adres bydgoszcz2012@leczenieran.com.pl lub na stronie kwartalnika Leczenie Ran (http://bydgoszcz2012.leczenieran.com.pl) za pomocą formularza.
Streszczenie pracy badawczej powinno zawierać takie elementy jak: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski i słowa kluczowe.
Streszczenie prac poglądowych poza zwięzłym wprowadzeniem w zagadnienie powinno zawierać cel pracy i tak jak wyżej słowa kluczowe. Streszczenie w wersji polskiej i angielskiej nie powinno przekroczyć 500 słów.