ptlr_konferencjaW dniu 7-8 grudnia 2012 odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Przedstawiamy poniżej protokół z posiedzenia.
Posiedzenie zwołano na wniosek Prezesa PTLR. Na zebraniu obecnie byli członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Zebranie otworzył i prowadził Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran – dr hab. n. med. Maciej Sopata. W swoim wystąpieniu Prezes Sopata zapoznał Zarząd z pismem wystosowanym do Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowego podziału opatrunków refundowanych. Zgodnie z zaakceptowanym programem posiedzenia, Zarząd omawiał cele i zadania Towarzystwa na bieżącą kadencję. Zarząd dyskutował nad koniecznością rozszerzenia patronatu naukowego i kontrolą merytoryczną prowadzonych w Polsce szkoleń i kursów z zakresu leczenia ran. Ważne miejsce w obradach miała dyskusja nad rozwojem merytorycznym i podnoszeniem poziomu edytorskiego czasopisma Leczenie Ran, tak aby doprowadzić do uzyskania punktacji Impact Factor dla czasopisma. Ze spraw bieżących Zarząd dyskutował nad wprowadzeniem sankcji wobec członków Towarzystwa uchylających się od płacenia składek oraz rozpatrzył wnioski o przyjęcie nowych członków w szeregi Towarzystwa.
Miłym akcentem obrad było jednogłośne przyjęcie uchwały o nadaniu pani Prof. dr hab. Marii Szewczyk tytułu Członka Honorowego PTLR. Przedstawiając dorobek naukowy Prof. Szewczyk oraz zaangażowanie w prace Towarzystwa, Zarząd przedstawi przyjętą uchwałę do przegłosowania na Walnym Zebraniu PTLR.
W dalszej części obrad, Zarząd dyskutował nad propozycjami zmianami w Statucie PTLR, które pozwolą na dokładne określenie przywilejów i obowiązków Członków Wspierających. Podjęto uchwałę o przyjęciu nowych Członków Wspierających.
Dyskutowano nad koniecznością nawiązania współpracy z Towarzystwami zagranicznymi, dzięki czemu możliwa będzie wymiana doświadczeń oraz uczestnictwo członków zagranicznych Towarzystw w organizowanych przez PTLR konferencjach i kongresach.
W dalszej części obrad Zarząd powołał grupę roboczą Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran do przygotowania wytycznych postępowania w zespole stopy cukrzycowej. Na Przewodniczącą grupy roboczej została powołana dr n. med. Beata Mrozikiewicz – Rakowska.
Zarząd jednogłośnie postanowił o ustanowieniu medalu „Za szczególne zasługi dla Towarzystwa Leczenia Ran”. Medal będzie przyznawany osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój PTLR. Nominację do medalu będzie przeprowadzać jego Kapituła, którą stanowią członkowie Zarządu PTLR.
W wolnych wnioskach ustalono między innym, że wydawca czasopisma Leczenie Ran jeden raz w roku będzie zapraszany na zebranie Zarządu PTLR.
Uzgodniono termin następnego zebrania Zarządu na 7 – 8 czerwca 2013 roku
Za Zarząd
Dr n. med. Mariusz Kózka – Sekretarz Generalny PTLR