Dla Autorów

Kwartalnik „Leczenie Ran publikuje artykuły przygotowane na zaproszenie redakcji, prace oryginalne, doniesienia wstępne, opisy przypadków, artykuły przeglądowe i poglądowe, listy do redakcji, rekomendacje, artykuły, komentarze i notatki redakcyjne, opracowania historyczne, wspomnienia, recenzje książek, sprawozdania z kongresów zjazdów i konferencji, komentarze do publikowanych prac, komunikaty, streszczenia z piśmiennictwa światowego oraz inne doniesienia uznane przez Redakcję za cenne merytorycznie. Artykuły powinny być przygotowane zgodnie z zasadami opracowanymi przez International Committee of Medical Journal Editors (patrz N Eng J Med 1997;336:309–315).

UWAGI OGÓLNE

Wszystkie prace są publikowane w języku polskim. Jednakże w niektórych przypadkach Redakcja i Wydawca dopuszcza możliwość publikacji w języku angielskim. Praca powinna być napisana zwięźle, bez zarzutu pod względem stylistycznym, z uwzględnieniem poprawnego nazewnictwa. Poprawki redakcyjne uzgadniane są z autorami jedynie wtedy, gdy dotyczą zagadnień merytorycznych; w pozostałych przypadkach dokonywane są bez porozumienia. Autorzy w liście przewodnim zobowiązani są złożyć oświadczenie, że praca nie była dotychczas publikowana i że nie została skierowana jednocześnie do innej redakcji. Nie jest konieczne dołączanie pisemnej zgody kierowników placówek na publikację – Redakcja uznaje, że takie uzgodnienie miało miejsce pomiędzy autorami i kierownikami jednostek, w których praca powstała. Autorzy otrzymują potwierdzenie przyjęcia pracy do oceny. Artykuły oceniane są przez recenzentów, a także, w razie zaistnienia potrzeby, również przez konsultanta do spraw statystyki.

PRZESYŁANIE MANUSKRYPTU

Pracę należy przesłać do redakcji w trzech egzemplarzach (dotyczy to również tabel rycin i fotografii). Manuskrypt powinien być opatrzony listem przewodnim, zawierającym pełne imię i nazwisko, adres, telefon, numer telefaksu oraz e-mail korespondującego autora, a także oświadczenie o zaakceptowaniu manuskryptu przez wszystkich autorów. Przesłanie wersji elektronicznej zaakceptowanych manuskryptów: Do elektronicznej wersji pracy należy dołączyć wydrukowaną ostateczną i zaakceptowaną jej kopię. Autor jest odpowiedzialny za to, aby wersja elektroniczna i wydrukowana kopia były identyczne. Powyższe materiały należy przesłać na adres:

Redaktor Naczelny

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
Szpital Uniwersytecki Nr 1 im dr. A. Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
Tel.: (52) 585 40 40
e-mail: ajawien@ceti.com.pl

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU

Tekst powinien być drukowany jednostronnie, z podwójnym odstępem między liniami, z marginesami szerokości 2,5 cm. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane. Manuskrypt powinien zawierać następujące części w niżej podanej kolejności:
Strona tytułowa: Pierwsza strona powinna zawierać tytuł manuskryptu, listę nazwisk wszystkich autorów (imię, inicjały pozostałych imion, nazwisko), nazwę instytucji, z której autor pochodzi, pełny adres korespondencyjny wszystkich autorów, numer telefonu i telefaksu, e-mail autora korespondującego oraz miasto, województwo i kraj, w którym praca została wykonana.
Streszczenie i słowa kluczowe: Streszczenie musi być wyczerpujące i w pełni odzwierciedlać strukturę manuskryptu. Należy także załączyć nie więcej niż siedem (7) słów kluczowych ułożonych w porządku alfabetycznym. Manuskrypt musi zawierać tytuł, streszczenie i słowa kluczowe również w języku angielskim.
Treść: W artykułach oryginalnych obowiązuje następujący układ tekstu: Wstęp (w którym należy opisać tło merytoryczne badania i jego cel), Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski. W innych niż prace oryginalne kategoriach należy zachować logiczny układ tekstu. Słowa w języku łacińskim należy wyróżnić w tekście kursywą. Wskazane jest również, by w uzasadnionych przypadkach korzystać z pomocy statystyka przy opracowywaniu danych.
Podziękowania: Podziękowania za dotacje i subwencje, które przyczyniły się do powstania pracy oraz podziękowania osobom lub instytucjom, które udzieliły pomocy przy realizacji pracy należy umieścić u dołu strony tytułowej.

PIŚMIENNICTWO

Cytowana bibliografia naukowa musi być uporządkowana zgodnie z kolejnością cytowania w tekście i kolejno ponumerowana. Wszystkie jej pozycje muszą wystąpić w tekście w postaci podania numeru z listy piśmiennictwa, umieszczonego w nawiasie kwadratowym. Należy dokonać wyboru tylko niezbędnych pozycji piśmiennictwa, unikając cytowania podręczników i streszczeń zjazdowych. Obok najnowszych prac światowych powinny znaleźć się znaczące doniesienia polskie. Dane “niepublikowane” i “informacje ustne” nie należą do spisu piśmiennictwa, mogą natomiast być przytoczone w tekście. Należy sprawdzić zgodność danych cytowanej bibliografii z oryginalnym źródłem.

Artykuły w czasopismach: Tytuł czasopisma powinien być podany w skrócie, jaki obowiązuje w Index Medicus. Jeżeli praca ma więcej niż sześciu (6) autorów, należy wyszczególnić pierwszych trzech i zakończyć listę nazwisk skrótem „et al.” Skróty tytułów czasopism należy pisać bez kropek. Po podaniu roku wydania piszemy średnik; tomu – dwukropek; zakresu stron – kropkę. Po numerze tomu w nawiasie okrągłym podajemy numer zeszytu. Przykłady przedstawiania danych w spisie piśmiennictwa, wraz z obowiązującą interpunkcją, podano poniżej:
Nagai Y, Toma T, Moromizato H et al. Persistence of human papillomavirus infection as a predictor for recurrence in carcinoma of the cervix after radiotherapy. Am J Obstet Gynecol 2004;191(6):1907–1913.
Książki: Cytując pełne pozycje książkowe, należy uwzględnić nazwiska i inicjały autorów, tytuł, numer wydania, wydawcę i miasto oraz rok wydania, na przykład:
Koren G, Lishner M, Santiago S. The Motherisk guide to cancer in pregnancy and lactation. 2nd edn. Motherisk Program, Toronto, 2005.
Rozdziały książek: Rozdział cytowanej książki należy opisać według następującej kolejności: nazwiska i inicjały autorów, tytuł rozdziału, nazwiska i inicjały redaktorów, tytuł książki, nr wydania/tom (jeśli to możliwe), miasto i numerację stron według poniższego wzoru:
Clark GM. Prognostic and predictive factors. In: Harris JR, Lippman ME, Morrow M et al. (eds). Diseases of the Breast. Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, 1996, pp. 461–485.
Publikacje w materiałach zjazdowych: Materiały z konferencji lub streszczenia należy umieścić w liście bibliografii według wzoru:
Bengtsson S, Solheim B. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O (eds). MEDINFO 92. Proceedings
of the 7th World Congress on Medical Informatics; 6–10 September 1992, Geneva, Switzerland; North-Holland, Amsterdam, 1992, pp. 1561–1565.

TABELE

Nie powinny być zbyt obszerne i zawierać zbyt wielu zbędnych danych. Zawarte dane w zwięzłej formie powinny stanowić uzupełnienie, nie powtórzenie działu „Wyniki”. Tabele należy umieścić na oddzielnej stronie, ponumerować kolejno cyframi arabskimi i w nagłówku opatrzyć krótkim tytułem. Wszystkie tabele muszą być zacytowane w tekście.

RYCINY

Wszystkie ryciny muszą posiadać odwołanie w tekście. Zgłoszone ryciny winny być dostarczone w wersji elektronicznej. Przygotowane w taki sposób, by po adaptacji do optymalnych rozmiarów zachowały czytelność. Należy zwrócić szczególną uwagę na ostrość i kontrast zdjęcia. Ryciny złej jakości zostaną odrzucone. Wszelkie zamieszczone na fotografii symbole i oznaczenia muszą odpowiednio odcinać się od tła i mieć taką wielkość, aby były czytelne po zmniejszeniu do rozmiaru, w jakim zostaną wydrukowane. Ryciny zgłoszone w wersji elektronicznej powinny posiadać wysoką rozdzielczość. Wskazane formaty to: .tif, .eps, .png, .jpg.
Ryciny dostarczone w wersji elektronicznej winne być ponumerowane wg numeru cytowania w tekście. Każda w oddzielnym pliku.

SKRÓTY, PISOWNIA I JEDNOSTKI

Standardowe instrukcje dotyczące stosowania skrótów i jednostek zawarte są w Council of Biology Editors Style Manual: A Guide for Authors, Editors and Publishers in the Biological Sciences (5th edn, Bethesda, MD, Council of Biology Editors, 1983). Wszystkie pomiary ilościowe powinny być podane w jednostkach systemu metrycznego, po których w nawiasie należy wpisać wartość w układzie SI, jeśli zachodzi taka potrzeba.

ZEZWOLENIA

Materiały (zarówno drukowane, jak również elektroniczne) zapożyczone ze źródeł objętych prawami autorskimi i prawami pokrewnymi powinny zostać nadesłane wraz z pisemnym zezwoleniem właściciela praw autorskich (autora lub wydawcy) na ich reprodukcję. Bez takiego zezwolenia materiały źródłowe nie zostaną opublikowane.

KONFLIKT INTERESÓW

Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu, autorzy są zobowiązani do ujawnienia wszelkich zobowiązań finansowych, jeżeli takie istnieją, pomiędzy autorami a firmą, której produkt jest zaprezentowany w nadesłanej pracy. Brzmienie informacji dotyczące źródeł finansowania zostanie przed publikacją szczegółowo uzgodnione na linii Redakcja-Autor.

PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH

Po zakwalifikowaniu artykułu do publikacji autor zobowiązany jest przez Wydawcę do wykonania ostatecznej korekty autorskiej w ciagu 48 godzin od chwili otrzymania (poprawki nadesłane w późniejszym terminie nie będą uwzględnione) oraz podpisania oświadczenia o przekazaniu praw do publikacji, co jest niezbędnym warunkiem opublikowania zgłoszonej pracy.
Tym samym autor oświadcza, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych polach eksploatacji na Wydawcę. Jednocześnie zgadza się, że praca nie zostanie opublikowana (także jako tłumaczenie) bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.