Zarząd Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (PTLR) rozpoczyna cykl szkoleń z zakresu leczenia ran i ogłasza nabór na kursokonferencję „Nowoczesne metody leczenia ran z uwzględnieniem kompresjoterapii” dla Pielęgniarek/ Pielęgniarzy- członków PTLR. Kursokonferencja odbędzie się w Bydgoszczy w Poradni Leczenia Ran Przewlekłych, w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1, Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Kursokonferencja będzie trwała dwa dni (piątek i sobota) i odbywać się będą wykłady i zajęcia praktyczne. Maksymalna liczba uczestników biorących udział w jednej edycji kursu nie powinna przekraczać 10 osób.

Tematyka kursu:

  1. Patofizjologia i leczenie ran: 4 godziny
  2. Zakażenia: 2 godziny
  3. Owrzodzenia goleni: 4 godziny
  4. Podstawy kompresjoterapii: 2 godziny
  5. Zajęcia praktyczne: 8 godzin

Warunki uczestnictwa

  • Koszt kursu w całości pokryje PTLR z wyjątkiem kosztów związanych z dojazdem.
  • Wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa i przesłanie na adres: klinchirog@biziel.pl

Po spełnieniu wymaganych kryteriów będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. O rezultatach kwalifikacji na kurs każdą z osób poinformujemy indywidualnie.
Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma certyfikat.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do  udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną, owrzodzeniem kończyn dolnych.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 20 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 12 godzin,

zajęcia praktyczne – 8 godzin.

Plan nauczania

ptlr 31.03.2017

Ogólne efekty kształcenia

Certyfikat o ukończeniu kursokonferencji „Nowoczesne metody leczenia ran z uwzględnieniem kompresjoterapii”.

Program zajęć praktycznych

Zajęcia praktyczne: Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych

Cel stażu: Wyposażenie pielęgniarki w umiejętności zaopatrywania ran czystych i skażonych. Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji stażu:

Liczba godzin: 8 godz. liczebność grupy: 3 osoby

 

Pobierz kartę uczestnictwa